Budżet 2018

UCHWAŁA Nr 20/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok

Uchwała Nr 20/II/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237, art. 239, art. 264 ust.  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 318/XXXIII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. 


 Dokonać zmiany dochodów budżetu gminy o kwotę     (-) 16 586,00 zł

– do ogólnej kwoty dochodów         46 084 498,23 zł w tym:

1) bieżące w kwocie (-) 16 586,00 zł z tego

a) wpływy z tytułu wpłaty do budżetu środków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Psarach             6 133,00 zł

b) wpływy z tytułu kary umownej            60 000,00 zł

c) wpływy z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń           13 000,00 zł

d) podatek od nieruchomości od osób prawnych (-) 350 000,00 zł

e) dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich      168 967,00 zł

f) wpływy do budżetu zwrotu z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Woźniki 25 000,00 zł

g) środki z Funduszu Pracy - asystent rodziny     5 314,00 zł

h) opłata za odprowadzanie ścieków        75 000,00 zł

i) opłata za odbiór śmieci  (-) 20 000,00 zł


§ 2.

 

 Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę      (-) 16 586,00 zł

– do ogólnej kwoty wydatków          49 698 048,23 zł w tym:

1) bieżące w kwocie 9 414,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych          (-) 52 545,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki (-)88 278,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          35 733,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące       (-) 93 331,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (-) 25 451,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich            167 741,00 zł

e) obsługa długu    13 000,00 zł

2) majątkowe w kwocie        (-) 26 000,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne        (-)26 000,00 zł


§ 3.

 

Zwiększa się plan rezerwy ogólnej na 2018 rok o kwotę 37 000,00 zł.


§ 4.

 

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


§ 5.

 

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 6.

 

Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy Woźniki na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 184
13 grudnia 2018 14:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 14:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 14:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany