Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.184.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 30.11.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.184.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 30.11.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę                                              (-)    8 692,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów                                                                            46 101 084,23 zł

w tym :

1/ bieżące w kwocie:                                                                                       (-)     8 692,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych)                                                                       (-)     8 692,00 zł

 

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                               (-)    8 692,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków                                                                            49 714 634,23 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie:                                                                                        (-)    8 692,00 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        (-)       400,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                3 038,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         (-)    3 438,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             (-)    8 292,00 zł

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie

z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2018 08:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 230
07 grudnia 2018 08:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 08:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 08:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201842018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany