Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.177.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 20.11.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.177.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 20.11.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                      294 519,91 zł

do ogólnej kwoty dochodów                                                                              46 109 677,56 zł

w tym :

1/ bieżące w kwocie:                                                                                               294 519,91 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami                                                                                                            (-) 48 145,09 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane

z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                   342 665,00 zł

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                       294 519,91 zł

do ogólnej kwoty wydatków                                                                              49 723 227,56 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie:                                                                                               294 519,91 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                   3 994,91 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   3 454,91 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                       540,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    290 525,00 zł

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie

z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Rozdysponowano z rezerwy ogólnej:

- dział 801 rozdz. 80101 § 4210 - 800,00 zł

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2018 08:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 228
22 listopada 2018 08:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2018 08:24 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2018 08:24 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201772018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany