Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.173.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 13.11.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.173.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 13.11.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy:

1/ wydatki bieżące, w tym:                                                               (-)        1 500,00 zł

aj wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   19 338,86 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  40 253,37 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         (-)      20 914,51 zł

b/ dotacje na zadania bieżące                                                                       2 000,00 zł

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              (-)     22 838,86 zł

2/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                     1 500,00 zł

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              1 500,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie

zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej:

- dział 750 rozdz. 75023 § 4210 - 2 242,96 zł

- dział 750 rozdz. 75075 § 4190 -    150,00 zł

- dział 921 rozdz. 92195 § 4210 -    800,00 zł

- dział 921 rozdz. 92195 § 4300 -    600,00 zł

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2018 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 239
20 listopada 2018 14:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2018 14:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2018 14:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201732018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany