Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.168.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 05.11.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.168.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 05.11.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. l i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                   13 511,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów                                                                         45 815 157,65 zł

w tym :

1/ bieżące w kwocie:                                                                                            13 511,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych)                                                                            13 511,00 zł

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                     13 511,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków                                                                          49 428 707,65 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie:                                                                                             13 511,00 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             13 511,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             16 661,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             (-)               3 150,00 zł

2/ majątkowe:

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                        (-)              0,62 zł

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie

z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie

zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Rozdysponowano z rezerwy ogólnej:

- dział 801 rozdz. 80120 § 4190 - 500,00 zł

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2018 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 183
14 listopada 2018 10:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2018 10:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2018 10:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany