Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.166.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 31.10.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.166.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 31.10.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy:

1/ wydatki bieżące, W tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                            1 250,94 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      (-)  3 012,06 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                             4 263,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           (-)  1 250,94 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej:

- dział 600 rozdz. 60017 § 4300 - 2 500,00 zł

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2018 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 174
07 listopada 2018 15:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 15:11 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201662018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 15:11 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany