Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.164.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 24.10.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.164.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 24.10.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                              187 880,51 zł

do ogólnej kwoty dochodów                                                                      45 801 646,65 zł

w tym :

1/ bieżące w kwocie:                                                                                       187 880,51 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                       165 407,51 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych)                                                                        22 028,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach

programów rządowych                                                                                         445,00 zł

 


§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                              187 880,51 zł

do ogólnej kwoty wydatków                                                                     49 415 196,65 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie:                                                                                     187 880,51 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                     146 177,51 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      16 996,42 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     129 181,09 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          41 703,00 zł

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie

z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


 

§ 4. Rozdysponowano z rezerwy ogólnej:

- dział 750 rozdz. 75075 § 4190 - 3 000,00 zł

- dział 750 rozdz. 75075 § 4300 - 2 000,00 zł

 


§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.


 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2018 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 189
31 października 2018 13:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 13:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 13:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201642018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany