Budżet 2018

UCHWAŁA Nr 377/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok

UCHWAŁA Nr 377/XLI/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 16 października 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237, art. 239, art. 264 ust.  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 318/XXXIII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. 


 Dokonać zmiany dochodów budżetu gminy o kwotę (-)1 147 181,38 zł

– do ogólnej kwoty dochodów 45 476 701,68 zł w tym:

1) bieżące w kwocie 121 326,42 zł z tego

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 054,92 zł

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 11 000,00 zł

c) wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa 38 869,00 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy - refundacja części funduszu sołeckiego za 2017 rok 42 006,48 zł

e) wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów za poniesione wydatki w ramach realizacji programu realizowanego ze środków Unii Europejskiej 23 843,00 zł

f) zmniejszenie wpływów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej (-)1 446,98 zł

2) majątkowe w kwocie (-)1 268 507,80 zł z tego:

a) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (-)1 288 500,00 zł

b) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - refundacja części funduszu sołeckiego za 2017 rok 19 992,20 zł


§ 2. 


 Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę (-)2 511 037,38 zł

– do ogólnej kwoty wydatków 49 090 251,68 zł w tym:

1) bieżące w kwocie (-)79 855,14 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych (-)78 408,16 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki (-)366 157,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 287 748,84 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

–  (-)1 446,98 zł

2) majątkowe w kwocie (-)2 431 182,24 zł z tego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

–  (-)914 899,99 zł


§ 3. 


Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. 


Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5. 


Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu na 2018 rok o kwotę (-)1 363 856,00 zł

– do ogólnej kwoty przychodów 5 164 274,00 zł z tytułu:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków przychodzących z budżetu Unii Europejskiej (-)363 856,00 zł

- pożyczki i kredyty krajowe (-)2 201 818,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 27 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 201 818,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6. 


Ustala sie limit zobowiązań w wysokości 6 688 373,00 zł z tytułu:

1. Sfinansowania przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000,00 zł

2. Sfinansowania planowanego deficytu budżetowego 5 339 467,00 zł, w tym planowany deficyt na 2018 rok 3 613 550,00 zł, planowany deficyt na 2019 rok 1 725 917,00 zł

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów  348 906,00 zł


§ 7.

 

W związku z dokonanymi zmianami budżetu zmniejszeniu uległa kwota deficytu budżetowego planowanego na 2018 rok i wynosi po zmianie 3 613 550,00 zł. Zostanie on sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 613 550,00 zł


§ 8. 


Dokonać zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 9. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 10. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2018 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 150
19 października 2018 11:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany