Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.151.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 04.10.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.151.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 04.10.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                   3 012,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów                                                                       46 623 883,06 zł

w tym :

1/ bieżące w kwocie:                                                                                           3 012,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            3 012,00 zł

 

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                    3 012,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków                                                                        51 601 289,06 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie:                                                                                            3 012,00 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                            3 012,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            3 012,00 zł

 

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie

z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4. Rozdysponowano z rezerwy ogólnej:

- dział 750 rozdz. 75023 § 4210 - 2 994,00 zł

 

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2018 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 146
11 października 2018 11:40 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2018 11:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2018 11:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201512018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany