Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.146.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 19.09.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.146.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 19.09.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy:

1/ wydatki bieżące, w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  23 200,00 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                        (-) 17 800,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  41 000,00 zł

 

b/ dotacje na zadania bieżące                                                               (-) 30 000,00 zł

c/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       6 800,00 zł

 

§ 2. Rozdysponowano środki:

1/ z rezerwy ogólnej:

- dział 801 rozdz. 80101 § 4210 -    200,00 zł

- dział 900 rozdz. 90004 § 4210 - 1 100,00 zł

- dział 900 rozdz. 90095 § 4300 - 5 000,00 zł

2/ z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego:

- dział 754 rozdz. 75421 § 4210 - 1 132,83 zł

 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2018 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 158
25 września 2018 13:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2018 13:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201462018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2018 13:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany