Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.32.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 30.01.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.32.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 30.01.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                   1 064,21 zł

do ogólnej kwoty dochodów                                                                       44 090 543,21 zł

w tym :

1/ bieżące w kwocie:                                                                                           1 064,21 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            1 064,21 zł

 

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                    1 064,21 zł

do ogólnej kwoty wydatków                                                                       48 126 275,21 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie:                                                                                            1 064,21 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 (-)       1 000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            7 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  (-)       8 000,00 zł

b/ dotacje na zadania bieżące                                                                                1 000,00 zł

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  1 064,21 zł

 

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie

z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 239
06 lutego 2018 13:18 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2018 13:18 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2018 13:18 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120322018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany