Budżet 2018

UCHWAŁA Nr 327/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok

Uchwała Nr 327/XXXIV/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 stycznia 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 318/XXXIII/2017 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok


Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:§ 1. 


Dokonać zmiany dochodów budżetu gminy o kwotę

(-)553 012,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów

w tym:

44 089 479,00 zł

1/ majątkowe w kwocie

z tego:

(-)553 012,00 zł

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

 

 

(-)734 612,00 zł

b) Srodki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

646 400,00 zł

c) dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych

 

(-)464 800,00 zł


§ 2. 


Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę

636 362,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków

w tym:

48 125 211,00 zł

1/ bieżące w kwocie

z tego:

325 816,00 zł

a) wydatki jednostek budżetowych

65 998,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

65 998,00 zł

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

259 818,00 zł

2/ majątkowe w kwocie

z tego:

310 546,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

z tego:

310 546,00 zł

- na programy realizowane z udziałem środków unijnych

697 424,00 zł


§ 3. 


Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. 


Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5. 


Dokonać zmiany planu przychodów budżetu na 2018 rok o kwotę 1 189 374,00 zł do ogólnej kwoty przychodów 5 655 730,00 zł z tytułu:

- pożyczki zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych 359 956,00 zł,

- pożyczki i kredyty krajowe 569 600,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 259 818,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

a) dochody - 40 000,00 zł

b) wydatki - 40 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6. 


W związku z dokonanymi zmianami budżetu zmniejszeniu uległa kwota deficytu budżetowego planowanego na 2018 rok i wynosi po zmianie 4 035 732,00 zł. Zostanie on sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków 259 818,00 zł,

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 775 914,00 zł.


§ 7. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 8. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2018 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 337
02 lutego 2018 12:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2018 12:40 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2018 12:40 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany