Budżet 2018

UCHWAŁA Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok

Uchwała Nr 318/XXXIII/2017
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie                                                                    44 642 491 zł

a) bieżące w kwocie                                                                                    39 070 616 zł

b) majątkowe w kwocie                                                                                 5 571 875 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie                                                                     47 488 849 zł

a) bieżące w kwocie                                                                                    35 973 062 zł

b) majątkowe w kwocie                                                                               11 515 787 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 22a.


§ 2.

 

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 846 358 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów                                                                              2 846 358 zł


§ 3.

 

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 466 356 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                              3 480 000 zł

b) pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                              986 356 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 619 998 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie                                       1 619 998 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4.

 

Ustala się limit zobowiązań w wysokości 5 466 356 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie                                1 000 000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego                                        2 846 358 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie                                                                                                       1 619 998 zł


§ 5.

 

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 078 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 106 700 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.


§ 6.

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 7.

 

 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 8.

 

Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok:

1) zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2) związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3) związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 9.

 

1. Ustala się dochody w kwocie 210 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 211 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 28 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 10. 


1. Ustala się dochody w kwocie 860 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarką odpadami.

2. Ustala się wydatki w kwocie 842 770 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami.


§ 11.

 

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 12.

 

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości 1 000 000 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, w tym również:

a) do dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian  kwot wydatków  na przedsięwzięcia wymienione w wieloletniej prognozie finansowej;

b) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.


§ 13.

 

1. Uzyskane przez jednostki budzetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  dokonanych w poprzednich latach      budżetowych  stanowią dochody budżetu gminy.


§ 14.

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Woźniki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2018 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 341
04 stycznia 2018 10:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9__plan_dochodow_i_wydatkow_na_wydzielonych_rachunkach_d ochodow_jedn_oswiatowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2018 10:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8__plan_dochodow_i_wydatkow__porozumienia_miedzy_jst.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2018 10:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__plan_dochodow_i_wydatkow__porozumienia_z_orgadminrzad owej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany