ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

Zarządzenie Nr KR.120.18.2019

Burmistrza Woźnik

z dnia  28 stycznia 2019 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2019 poz 450 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 oraz zarządzenia nr KR.120.201.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.201.2018 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Aktywni emeryci” - 2.600 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Aktywizacja seniorów w Psarach” - 1.000 zł

3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Dzień seniora” - 800 zł

4. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Dzień seniora” - 600 zł

5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Podtrzymywanie tradycji śląskiej – śpiewomy po śląsku” - 500 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Wycieczka integrująca osoby w wieku emerytalnym z gminy Woźniki” - 500 zł

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieńskich Młynach „Bal noworoczny dla seniorów” - 500 zł

8. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Spotkanie emerytów” - nie przyznano dofinansowania

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2019 09:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 191
29 stycznia 2019 09:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120182019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2019 09:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany