ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 64/2012

Burmistrza Woźnik

z dnia 30 maja 2012 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 113/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 oraz zarządzenia nr 60/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2012, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania ogłoszony zarządzeniem Nr 60/2012 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica na realizację zadania publicznego pod nazwą „Gminny Obóz Strażacki” - 10.000 zł

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2012 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 522
01 czerwca 2012 09:56 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany