ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 10/2012

Burmistrza Woźnik

z dnia 26 stycznia 2012 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 113/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 oraz zarządzenia nr 2/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na rok 2012, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami ogłoszony zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Częstochowa na realizację zadania pod nazwą „Współpraca z wędkarzami z Liskovej”                                  - 900 zł

2. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Częstochowa na realizację zadania pod nazwą „Nawiązanie współpracy z wędkarzami z Kravaře”                    - 300 zł

3. Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie na realizację zadania pod nazwą „Nawiązanie współpracy z pszczelarzami z Kravaře”                     - 300 zł

4. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny na realizację zadania pod nazwą „Ugoszczenie gości z Kravaře”                                                        - 1.000 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach na realizację zadania pod nazwą „Sikawkowe pokazy pożarnicze z udziałem straży z Kravaře przy OSP Psary”       - 500 zł

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2012 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 570
26 stycznia 2012 11:04 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany