ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 5/2012

Burmistrza Woźnik

z dnia 4 stycznia 2012 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 113/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 oraz zarządzenia nr 139/2011 Burmistrza Woźnik z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie prmocji i organizacji wolontariatu na rok 2012, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ogłoszony zarządzeniem Nr 139/2011 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Koło Łowieckie KNIEJA Katowice na realizację zadania pod tytułem „Wydanie książki o dziejach Koła Łowieckiego Nr 9 Knieja Katowice”                          - 1.000 zł

 

2. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki na realizację zadania pod tytułem „Spotkanie z mieszkańcami”                                                                                         - 500 zł

 

3. Rzymsko – Katolicka Parafia św Katarzyny w Woźnikach na realizację zadania pod tytułem „Wydanie kalendarza na 2013 rok”                                                  - 1.700 zł

 

4. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki na realizację zadania pod tytułem „Strona internetowa OSP Woźniki”                                                                             - 1.000 zł

 

5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny na realizację zadania pod tytułem „Nording Walking jako forma zajęć i promocja zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego”                                                                                 - 2.000 zł

 

6. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny na realizację zadania pod tytułem „Turniej oldbojów”                                                                         - 2.800 zł

 

7. Ochotnicza Straż Pożarna Psary na realizację zadania pod tytułem „Renowacja sikawki konnej”                                                                                           - 2.000 zł

 

8. Ochotnicza Straż Pożarna Psary na realizację zadania pod tytułem „Wspieranie publikacji poruszających ważne dla środowiska tematy”                             - 1.000 zł

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 541
12 stycznia 2012 09:22 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany