ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW Z NIERUCHOMOŚCI

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek zgodnie z art. 83 f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 142) ma zawierać:

1. imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte);

2. rysunek albo mapę, określającą usytuowanie drzewa;

3. pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu wnioskodawcy ) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (w/w opłaty nie pobiera się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki 


REFERAT NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA


parter, pokój Nr 10 

tel. 34 366 99 14

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

Opłaty

- nie dotyczy

 

Termin i sposób załatwienia

Zgłaszający obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Woźnikach zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew. Gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych wyżej, na zgłaszającego zostanie nałożony w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni (nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 14 dniowego terminu na złożenie przez organ sprzeciwu). Następnie w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

 

Uwaga!

1. Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu. W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

 

W przypadku jeśli organ nie wniesie sprzeciwu w powyższym terminie wnioskodawca jest uprawniony do usunięcia drzewa. Podkreślić należy, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej oznacza to, że dla bezpiecznego dokonania wycinki konieczne jest odczekanie stosownego okresu czasu na ewentualne doręczenie przesyłki ze sprzeciwem.  

 

Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do tut. Urzędu  wniosek na wycinkę drzew, który jest dostępny w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej   i uzyskać stosowną decyzję). 

Podstawa prawna

  •  art. 83f  ust. 4-20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz. 1074).

Tryb odwoławczy

1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.

2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Woźnik, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Inne informacje

1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni  mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.

3.W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

6. Organ   obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym, , w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,
c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.


Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.

8. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2017 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 1227
21 czerwca 2019 09:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
21 marca 2019 13:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
18 lutego 2019 13:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::