DODATEK ENERGETYCZNY

Kod RWA

ZP

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;

2. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
I piętro pokój nr 23

tel. 34 366 99 02

 

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755).

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

 

Inne informacje

Od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

  •   Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej / art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.984).

 

  •  Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).

 

  •   Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

  •    Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018r. do 30 dnia kwietnia 2019r. - wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. wynosi:

1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,35 zł / miesiąc;

2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł / miesiąc;

3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł / miesiąc.

 

  •  Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku:

1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;

2. w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2014 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1423
28 maja 2019 10:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
14 lutego 2019 12:55 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
06 lutego 2019 13:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany