Prawo miejscowe

UCHWAŁA Nr 180/XV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

Dz.Urz. Woj. Śl. 2020, poz. 6623 z dnia 11.09.2020

Uchwała Nr 180/XV/2020
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 8 września 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu na rok 2020


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713,) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz uchwałą Nr 131/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Dokonać zwiększenia  dochodów budżetu gminy o kwotę

468 898,47 zł

do ogólnej kwoty dochodów, w tym:

61 515 450,52 zł

1) dochody bieżące

- 1 328 787,53 zł

a)  zwiększenie wpływy z usług

5 480,00 zł

b) zwiększenie z tytułu wpływów z różnych dochodów - refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy

9 650,00 zł

c) zwiększenie z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

898,00 zł

d) zmniejszenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansownych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których  mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

(-) 1 492 433,00 zł

e) zwiększenie z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

68 406,00 zł

f) zwiększenie z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ( związków gmim, związków powiatowo- gminnych)  - refundacja środków sołeckich za 2019 rok

76 681,47 zł

g) zwiększenie z tytułu kar i odszkodowan  wynikających z umów

2 530,00 zł

2) dochody majątkowe

1 797 686,00 zł

a) zwiększenie z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien      ( umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

171 000,00 zł

b) zwiększenie z tytułu  środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorzadów, województw, pozyskane z innych źródeł.

1 626 686,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 


§ 2.

 

Dokonać zwiększenia  wydatków budżetu gminy o kwotę

468 898,47 zł

do ogólnej kwoty wydatków, w tym:

65 177 763,52 zł

1) wydatki bieżące

(-) 1 394 932,53 zł

a) wydatki jednostek budżetowych

 97 497,47 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

97 497,47zł

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

(-) 1 492 430,00 zł

2) wydatki majątkowe

1 863 831,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 863 831,00 zł

b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

(-) 935 249,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 


§ 3. 


Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. 


Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwziecia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5. 


W nawiązaniu do Uchwały nr 175//XIV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24.06.2020 r. wyszczególnia się źródła pochodzenia dochodów: Dział 801 Rozdz.80101 § 0970  kwota 128 704,00 zł. - zwrot składek ZUS za marzec 2020; Dział 801 Rozdz.80104 § 0970 kwota  31 107,00 zł. - zwrot składek ZUS za marzec 2020; Dział 801 Rozdz.80120 § 0970 kwota  10 293,00 zł. - zwrot składek ZUS za marzec 2020.


§ 6. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 7. 


 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady MIejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2020 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 109
14 września 2020 09:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2020 10:50 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_180xv2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2020 10:49 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::