Prawo miejscowe

UCHWAŁA Nr 175/XIV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020

 

Dz.Urz. Woj. Śl. 2020, poz. 5062 z dnia 26.06.2020


Uchwała Nr 175/XIV/2020
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 24 czerwca 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu na rok 2020


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713,) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz uchwałą Nr 131/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


Dokonać zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę

160 063,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów, w tym:

60 933 422,69 zł

1) dochody bieżące

160 063,00 zł

a) zmniejszenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansownych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których  mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jesnostki samorządu terytorialnego.

(-) 21 641,00 zł

b)zwiększenie z tytułu wpływów z różnych dochodów

170 104,00 zł

c) zwiększenie z tytułu rozliczen z lat ubiegłych

11 500,00 zł

d) z tytułu odsetek

100,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 


§ 2. 


Dokonać zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę

160 063,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków, w tym:

64 595 735,69 zł

1) wydatki bieżące

169 463,00 zł

a) wydatki jednostek budżetowych

191 104,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

139 805,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

51 299,00 zł

 

 

 

 

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

(-) 21 641,00 zł

2) wydatki majątkowe

(-) 9 400,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

(-) 9 400,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 


§ 3. 


Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. 


Ustala się limit udzielania pożyczek i poręczeń z budżetu Miasta i Gminy Woźniki do wysokości 55 000,00 zł


§ 5. 


Dokonać zmiany planu przychodów budżetu na 2020 rok do ogólnej kwoty przychodów 5 857 559,00 zł z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek      4 000 000,00 zł w tym:

᠆ kredyty                                             3 650 000,00 zł

᠆ pożyczki                                              350 000,00 zł

b) przychody jst z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków 195 300,00 zł

c) wolnych środków 1 607 259,00 zł

d) przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 55 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4


§ 6. 


Dokonać zmiany w planie rozchodów budżetu na 2020 rok do ogólnej kwoty 2 195 246,00zł z tytułu

a) Udzielone pozyczki i kredyty 55 000,00 zł

b) spłata otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów 2 140 246,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5


§ 7. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 8. 


 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2020 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 157
07 lipca 2020 11:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2020 11:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_175xiv2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2020 11:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::