ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Zadania zespołu:

- kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy

- kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów

- monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy oraz uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi

- zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą ,,Niebieskiej Karty”

- gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej

- analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy

- występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skład

pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej

pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej

pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej

pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woźnikach

kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Lublińcu

kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Lublińcu

pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Woźnikach

pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Psarach

nauczyciel Szkoły Podstawowej w Woźnikach

pielęgniarka, Ośrodek Zdrowia w Woźnikach

sierżant sztabowy, Komisariat Policji w Woźnikach

młodszy aspirant, Komisariat Policji w Woźnikach

Dokumenty

> Zarządzenia Burmistrza

> Zarządzenia Burmistrza

> Zarządzenia Burmistrza

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2010 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 530315
05 czerwca 2020 08:56 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych członka komisji: młodszy aspirant, Komisariat Policji w Woźnikach.
05 czerwca 2020 08:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie członka komisji: sierżant sztabowy, Komisariat Policji w Woźnikach.
05 czerwca 2020 08:53 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Usunięcie członka komisji.
Zatrzymaj banner przewijany