Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE NR KR.120.184.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 27.11.2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.184.2017

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 27.11.2017 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 219/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2016 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2017 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                   25 830,51 zł

do ogólnej kwoty dochodów                                                                         40 595 653,00 zł

w tym :

1/ bieżące w kwocie:                                                                                            25 830,51 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                             25 830,51 zł

 

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                    25 830,51 zł

do ogólnej kwoty wydatków                                                                         44 130 700,66 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie:                                                                                           25 830,51 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           28 269,62 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           13 354,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                            14 915,62 zł

b/ dotacje na zadania bieżące                                                                                2 460,89 zł

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     (-)         4 900,00 zł

 

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie

z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie

zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2017 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 473
04 grudnia 2017 15:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2017 15:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2017 15:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany