KOMISJA REWIZYJNA Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Komisje

§ 20

1.Wewnętrznymi organami Rady są komisje.

2. Rada powołuje następujące komisje stałe:
- Komisję Rewizyjną
- Komisję Budżetową

3. Rada może powołać inne komisje: stałe i doraźne.

4. W skład komisji wchodzą Radni.

5. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy oraz zakres działania Rada określa w odrębnej uchwale.

6. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa niniejszy statut.

7. Komisje podlegają Radzie, której przedkładają plan pracy. Przewodniczący komisji co najmniej raz w roku przedstawia radzie sprawozdanie z działalności komisji.

8. Tryb działania komisji Rady jest następujący:
a) w skład komisji wchodzi 5 członków w tym Przewodniczący Komisji. Posiedzenia komisji
są prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu jej członków.
b) Przewodniczący komisji kieruje jej pracą a w szczególności: ustala terminy i porządek
obrad, zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji materiałów, zwołuje
posiedzenia komisji i kieruje jej obradami. W razie nieobecności Przewodniczącego jego
obowiązki wykonuje jeden z członków wyznaczony przez przewodniczącego.
c) W posiedzeniach mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski lecz bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie inne osoby, gdy ich obecność jest uzasadniona
d) Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
e) Posiedzenia Komisji protokołuje wyznaczony pracownik Urzędu a protokół znajduje się w wyznaczonej komórce urzędu.Komisja rewizyjna

§ 21

1. Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego lub jego zastępcy.

3. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
a. opiniowanie wykonania budżetu gminy
b. występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez RIO
c. kontrola gospodarki finansowej Gminy i jednostek organizacyjnych
d. kontrola realizacji uchwał rady i zarządzeń burmistrza
e. opiniowanie zadań objętych programem działania Rady
f. sporządzanie wniosków stanowiących zalecenia pokontrolne

4. Tryb pracy komisji rewizyjnej:
a. na pierwszym posiedzeniu komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego
b. komisja działa na posiedzeniach
c. przewodniczący komisji kieruje jej pracą a w szczególności: ustala terminy i porządek obrad, zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji materiałów, zwołuje posiedzenia komisji i kieruje jej obradami. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje jeden z członków.
Przewodniczący co najmniej raz w roku przedstawia radzie sprawozdanie z działalności komisji,
d. posiedzenia Komisji protokółuje wyznaczony pracownik Urzędu a protokół znajduje się w wyznaczonej komórce urzędu
e. komisja rozpatruje sprawy wynikające z jej planu pracy lub wnoszone pod jej obrady. Roczny plan pracy komisji jest zatwierdzany przez Radę na początku roku.
f. sprawy do rozpatrzenia przez komisję mogą być wnoszone pisemnie na sesjach Rady a także poza sesjami przez radnych. Na wniosek rady i Burmistrza przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie komisji w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

5. Uprawnienia komisji rewizyjnej:
a. komisja może podejmować uchwały w sprawach należących do jej kompetencji. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków
b. wstęp do pomieszczeń i innych obiektów jednostki kontrolowanej
c. wgląd do dokumentacji planów pracy, sprawozdań, protokołów z posiedzeń oraz wszelkich akt i dokumentów dotyczących sprawy kontrolowanej
d. występowanie do pracowników jednostki kontrolowanej o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień i informacji
e. zabezpieczenie dokumentów i innych dowodów

6. Obowiązki komisji rewizyjnej
a. ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów i sporządzenie dokumentacji z przebiegu kontroli, którą przeprowadza się w oparciu o kryterium legalności, gospodarności i rzetelności
b. o rozpoczęciu kontroli przewodniczący komisji rewizyjnej zawiadamia Przewodniczącego i kierownika kontrolowanej jednostki
c. kontrolę przeprowadza komisja w obecności przedstawiciela kontrolowanej jednostki
d. czynności kontrolne kończą się sporządzeniem protokołu
e. komisja przekazuje jeden egzemplarz protokołu kierownikowi kontrolowanej jednostki, który jest zobowiązany przedstawić na piśmie swoje stanowisko w danej sprawie. Brak odpowiedzi w oznaczony terminie traktowany jest jako zgoda na treść protokołu
f. wnioski stanowiące zalecenia pokontrolne komisja przedstawia na najbliższej sesji Rady
Źródło:
- Uchwała Nr 44/IV/2003 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Woźniki
- Uchwała Nr 21/III/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Woźniki

Skład

Przewodniczący Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Dokumenty

> Uchwały Rady Miejskiej

> Uchwały Rady Miejskiej

PLANY PRACY i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

PLANY PRACY i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

> Protokoły z posiedzeń
Komisji Rady

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1288304
16 września 2019 15:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych stanowiska: ..
16 września 2019 15:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny Rady Miejskiej w Woźnikach
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Budżetowej
.
16 września 2019 15:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
Zatrzymaj banner przewijany