Roczne sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego za 2019 rok

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI

ds. Rolnych, Ochrony Środowiska

i Ładu Publicznego

za 2019 rok

 

Komisja ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego w następującym składzie: Bartłomiej Pliczko – Przewodniczący Komisji, oraz Członkowie komisji: Michalska Anna, Garus Łucjan, Ordon Adam, Piełot Renata - w 2019 roku odbyła 9 posiedzeń. Z każdego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który następnie zatwierdzano i podpisywano.

Na posiedzeniach w ciągu 2019 roku komisja zajmowała się następującymi sprawami:04.01.2019 r.

- Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019 rok.20.02.2019 r.

- Spotkanie z Panią Zastępcą Burmistrza Beatą Bacior odnośnie organizacji dożynek i spotkania z rolnikami

- Spotkanie z Panią Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Aliną Kot w sprawie tworzenia planu budowy ścieżek rowerowych 

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki"

- Sprawy bieżące Komisji

 

- Ponadto Komisja wnioskowała o:

1. zlecenie odpowiednim służbom renowację barierek ochronnych na moście znajdującym się na drodze 908 (ul. Miodowa) w miejscowości Sośnica. Barierki są w złym stanie technicznym, nie spełniają funkcji ochronnych, niekorzystnie wpływają na estetykę gminy Woźniki

2. uzupełnienie mostu przy ul. Modrzewiowej o niezbędne barierki ochronne

3. uprzątnięcie zalegających pozostałości po przycięciu drzew i krzewów ze skweru przy ul. Solarnia w Woźnikach

4. zlecenie odpowiednim służbom umocnienie, oczyszczenie brzegów rzeki Łany na odcinku od mostu ul. Solarnia- Tarnogórska do jej przebiegu na wysokości Kościółka św. Walentego. Koryto rzeki jest zarośnięte, niedrożne, zniszczone i wymaga polepszenia warunków przepływowych.

5. odmulenie rowu przy ul. Mokrej w Kamienicy

6. utwardzenie drogi przy ul. Lubszeckiej w Babienicy – dojazd do bloków mieszkalnych.

 


25.03.2019 r.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia "Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki",

b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki w 2019 roku.

- Opracowywanie planu ścieżek rowerowych – Woźniki, Dyrdy, Ligota  Woźnicka. 

- Sprawy bieżące Komisji

 

Ponadto Komisja wnioskowała o:

1. postawienie „znaków sugestywnych” o zakazie wjazdu  samochodów ciężarowych na ulicę Powstańców w Woźnikach od strony Szkoły Podstawowej i ulicy Koziegłowskiej. Komisja zauważyła, że przed remontem drogi ul. Powstańców w Woźnikach, stały znaki zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 t.

2. poprawę drogi polnej, poprzez wysypanie tłucznia, na odcinku 20 metrów od wjazdu z ulicy Młyńskiej w Woźnikach w stronę rozdzielni prądu

3. postawienie prawidłowego znaku informującego o miejscowości – Babienica, ponieważ obecnie na ulicy Poznańskiej od strony Boronowa znajduje się znak miejscowości – Psary, co wprowadza dezorientację wśród osób nie orientujących się w topografii gminy. Znak Psary znajduje się na terenie sołectwa Babienica.

4. Ponadto Komisja wniosła zapytanie, czy gmina może zająć się pielęgnacją ronda w Piasku.16.05.2019 r.

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

a) podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce,

b) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Lubszy, stanowiących własność Gminy Woźniki,

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat

- Spotkanie z Panią Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Aliną Kot w sprawie przybliżenia planów gazyfikacji gminy. 

- Opracowywanie planu ścieżek rowerowych – Kamienica, Babienica.

- Spotkanie z Panem Antonim Fabiańczykiem w sprawie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Woźniakach. 

- Sprawy bieżące Komisji24.06.2019 r.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat,

b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

c) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Woźniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

 

- Ponadto Komisja poprosiła o wykonanie bieżących robót drogowych, o wykoszenie trawy i zarazem posprzątanie jej na ulicy Powstańców w Woźnikach, a także przy ulicy Stawowej od strony Poznańskiej w Babienicy. Poinformowano, że w rowie przy drodze wojewódzkiej w okolicach Restauracji Zamek na Piasku leży worek ze śmieciami, a także poproszono o jego usunięcie. Wniesiono również o odnowienie barierek ochronnych na wiadukcie w Piasku.02.10.2019 r.

- Opracowanie planu ścieżek rowerowych.

 

- Komisja wnioskowała o:

1. ograniczenie ruchu na ulicy Powstańców w Woźnikach, poprzez postawienie znaków zakazu wjazdu samochodów ciężarowych na ulicę Powstańców od strony Szkoły Podstawowej i ulicy Koziegłowskiej.

2. wycięcie samosiejek w Mzykach przy ulicy Słonecznej – brak widoczności na zakręcie w stronę Grojca, a także w Babienicy przy ulicy Stawowej – skrzyżowanie z ul. Słoneczną w Mzykach.21.10.2019 r.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) wyznaczenia aglomeracji Woźniki,

b) wyznaczenia aglomeracji Woźniki – Psary,

c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Opracowywanie planu ścieżek rowerowych.

 

- Komisja wnioskowała o:

1. zgłoszenie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uprzątnięcia śmieci przy lesie z terenu budowy autostrady,

2. naprawę przed okresem zimowym  drogi przy ulicy Powstańców w Woźnikach, która została częściowo zarwana przez samochód ciężarowy,

3. wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich z zapytaniem o możliwość nieodpłatnego przejęcia drogi technicznej przy rondzie zlokalizowanym przy ulicy Koziegłowskiej.06.11.2019 r.

- Opracowywanie planu ścieżek rowerowych.

- Debata nad ponownym zagospodarowaniem segregowanych odpadów komunalnych.


 

25.11.2019 r.

– Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

d) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli nieruchomości.

- Spotkanie z Panią Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej Aliną Kot w sprawie omówienia tematu dotyczącego rozliczania pracowników gospodarczych z wykonywanej pracy.

- Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok.

- Opracowywanie planu ścieżek rowerowych.

 

 

Sporządziła: Grażyna Sośnica                   

                                                                                               Przewodniczący Komisji

          Bartłomiej Pliczko

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2020 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 364
29 stycznia 2020 11:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2020 11:55 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::