Roczne sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ ZA 2019 ROK

INFORMACJA Z PRACY

KOMISJI BUDŻETOWEJ

ZA 2019 ROK

 

 

Komisja Budżetowa w następującym składzie: Staron Andrzej– Przewodniczący Komisji, oraz Członkowie komisji: Pogoda Mariusz, Nowicki Tomasz, Bęczkowski Robert, Klabis Szymon- w 2019 roku odbyła 8  posiedzeń. Z każdego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który następnie zatwierdzano i podpisywano.

                                              

Na posiedzeniach w ciągu 2019 roku komisja zajmowała się następującymi sprawami:

 

28.01.2019 r.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Woźniki a Powiatem Lublinieckim,

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na zadanie bieżące pn.: ,,sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego i wniosku aplikacyjnego”,

c) zmiany budżetu na 2019 rok,

d) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

- Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok 


26.03.2019 r.

- Zapoznanie się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29.01.2019 w sprawie:

a) opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Woźniki, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,

b) opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2 339 086,00 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok Miasta Woźniki.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,

b) zmiany budżetu na 2019 rok,

c) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

 

20.05.2019 r.

- Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12.04.2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Woźniki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Woźniki,

b) ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki,

c) zmiany uchwały Nr 369/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Woźniki,

d) zarządzania poboru podatków w drodze inkasa,

e) wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku,

f) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie zadania inwestycyjnego pn."Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Woźniki- etap III",

g) zmiany budżetu na 2019 rok,

h) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

 

 26.06.2019 r.

- Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14.06.2019 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Woźniki pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 350 000,00 zł.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2018 r.

b) absolutorium dla Burmistrza Woźnik z tytułu wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2018 rok.

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

d) udzielenie pomocy finansowej Gminie Ciasna

e) zmiany budżetu na 2019 rok

f) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.


10.09.2019 r.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok,

b) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki,

c) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

d) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 79/VII/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok,

e) zmiany budżetu na 2019 rok,

f) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

 

22.10.2019 r.

- Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23.09.2019 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Woźnik informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze2019 roku.

- Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14.10.2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Woźniki kredytu w kwocie 4.529.821,00 zł. 

- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półrocze2019 roku.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 91/VIII/2019  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki,

b) zmiany uchwały Nr 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2019 roku,

c) zmiany uchwały Nr 66/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach  z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,

d) wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru na terenie Gminy Woźniki w 2020 roku,

e) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,

f) podatku od środków transportowych na rok 2020,

g) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok,

h) zmiany budżetu na 2019 rok,

i) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.


 27.10.2019 r.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych,

b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  na rok 2020,

c) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025,

d) zmiany budżetu na 2019 rok.


16.12.2019 r.

-Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok.

a) Zapoznanie członków komisji z wnioskami Komisji Rady Miejskiej w Woźnikach tj.: Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, Komisji Mieszkaniowej.

b) Zapoznanie członków komisji z uchwałami VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

c) Wydanie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu w 2020 roku,

b) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych,

c) ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Miasta i Gminy Woźniki,

d) ustalenia wysokości diet radnym,

e) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki,

f)zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025,

g) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok.

  Sporządziła: Grażyna Sośnica

Przewodniczący Komisji

                                                                                                   Andrzej Staron
Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2018 - 2023

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2020 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 372
23 stycznia 2020 09:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::