Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach

Logo jednostki

Adres

ul. Rynek 6

42-289 Woźniki

Telefon

34 361 01 81

Stanowiska

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach

Kontakt

STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach

UCHWAŁA Nr 113/X/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 listopada 2019 r.


w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w WoźnikachNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zmianami) w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 12 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala:

§ 1.

Uchwala się statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 280/XXV/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27.02 2009r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z późniejszymi zmianami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach
Anna Michalska


Załącznik do uchwały Nr 113/X/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 27 listopada 2019 r.

STATUT

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach


Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Woźniki.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach podlega Burmistrzowi Woźnik, który sprawuje nadzór nad jego działalnością.
3. W zakresie zadań zleconych nadzór nad działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach sprawuje Wojewoda Śląski,
4. Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Woźnikach.
5. Obszarem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Woźniki.

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, w oparciu o przepisy:

1) uchwały Nr III/15/90 Gminy i Miasta Woźniki z dnia 3 lipca 1990 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach.
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
7) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
8) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
9) ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
10) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny,
11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
12) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
13) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
14) ) ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
15) ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
16) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
17) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
18) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,
19) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,
20) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 rok w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
21) niniejszego statutu,
22) innych, właściwych aktów prawnych.


Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3.

1. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw, Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Woźnik.

2. Statutowe zadania Ośrodek realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, karty dużej rodziny, potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom innym niż ubezpieczeni, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, dodatkach mieszkaniowych i energetycznych oraz innych przepisów prawa, porozumień i uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach.

3. Ponadto Ośrodek wykonuje inne zadania wynikające z programów bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków.


Rozdział 3.
CELE DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 4.

Celem działania Ośrodka jest:

pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.


Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 5.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych dla jednostki budżetowej oraz innych właściwych przepisów.

2. Zadania realizowane przez Ośrodek finansowane są:

1) za środków własnych gminy,
2) z dotacji celowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.


Rozdział 5.
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 6.

1. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne.
2. Zasady organizacji wewnętrznej Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalany przez
kierownika Ośrodka.

§ 7.

1. Ośrodkiem kieruje kierownik.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Woźnik.
3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierownika Ośrodka wykonuje
Burmistrz Woźnik.
4. Kierownik na podstawie upoważnień Burmistrza Woźnik wydaje samodzielnie decyzje
administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy,
w tym o charakterze obowiązkowym.
5. Kierownik Ośrodka działa przy pomocy swoich zastępców i innych pracowników
posiadających upoważnienia udzielone przez Burmistrza Woźnik na wniosek kierownika.
6. Kierownik w zakresie finansowym kieruje Ośrodkiem przy pomocy głównego księgowego.

§ 8.

1. Do zadań kierownika Ośrodka należy:
1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
2) racjonalne gospodarowanie środkami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji
Ośrodka,
3) opracowywanie planów działania Ośrodka i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
4) przekazywanie Burmistrzowi Woźnik informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka.
2. W stosunkach z innymi podmiotami kierownik działa na podstawie pełnomocnictw udzielanych mu przez Burmistrza.
3. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników.
4. Kierownik w imieniu Ośrodka dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

§ 9.

1. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.


Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

1. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 21093
03 stycznia 2020 10:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych jednostki.
28 listopada 2019 14:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych jednostki.
28 listopada 2019 14:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany