Gminna Rada Sportu w Woźnikach (kadencja 2009-2013)

Stanowiska

Przewodniczący ; Prezes MLKS Woźniki (piłka nożna)

Zastępca Przewodniczącego ; Prezes LKS ,,Warta

Sekretarz ; Inspektor Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Prezes LKS ,,Orzeł" Babienica - Psary (piłka nożna)

Prezes Koła ,,JAŹ" Woźniki PZW (wędkarstwo)

Prezes UKS Woźniki (narciarstwo biegowe)

Przedstawiciel Sekcji Woźniki PZHGP (gołębiarstwo)

Przedstawiciel Sekcji Psary PZHGP (gołębiarstwo)

Przedstawiciel Sekcji Kamienica PZHGP (gołębiarstwo)

Przedstawiciel OSP Woźniki (szachy)

przedstawiciel OSP Psary (skat sportowy)

przedstawiciel OSP Kamienica (sporty strzeleckie)

Przedstawiciel zespołu ESCAPE (taniec sportowy)

Przedstawiciel Sekcji Modelarskiej MGOK (modelarstwo)

Przedstawiciel sekcji siatkówki MLKS (piłka siatkowa)

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny (tenis stołowy)

Przedstawiciel sekcji aerobiku Psary

Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku

Przedstawiciel sekcji aerobiku Woźniki

Przedstawiciel UKS ORZEŁ Psary

REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEJ RADY SPORTU W WOŹNIKACH

Załącznik
do Zarządzenia Nr 81/09
Burmistrza Woźnik
z dnia 29.09.2009


REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEJ RADY SPORTU
W WOŹNIKACH


§ 1.

Regulamin działania Gminnej Rady Sportu w Woźnikach określa tryb jej pracy oraz sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć.

§ 2.

1. Gminna Rada Sportu w Woźnikach zwana w dalszej części Regulaminu ,,Radą Sportu” jest organem opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w Mieście i Gminie Woźniki i składa się z:
a) Przewodniczącego,
b) Zastępcy Przewodniczącego,
c) Sekretarza,
d) Członków.
2. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.
3. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje jej Przewodniczący lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje Burmistrz Woźnik.
5. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej raz w roku.

§ 3.

1. Przewodniczący lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego zobowiązany jest zwołać posiedzenia Rady Sportu na wniosek:
a) Burmistrza Woźnik,
b) członków Rady Sportu stanowiących co najmniej połowę jej składu.
2. Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia, ani nie upoważni do tego Zastępcy Przewodniczącego, posiedzenie Rady Sportu zwołuje Burmistrz i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady Sportu.

§ 4.

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie lub za pośrednictwem faxu.
3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.


§ 5.

Obrady posiedzenia są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady Sportu, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca, albo w przypadku określonym w § 3 ust. 2 wskazany przez Burmistrza członek Rady Sportu.

§ 6.

1. Obrady Rady Sportu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub w przypadku określonym w § 3 ust. 2 wskazany przez Burmistrza członek.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu prowadzi Burmistrz Woźnik do czasu wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad. Porządek obrad oraz zakres opracowań do opiniowanego lub omawianego tematu ustala Przewodniczący Rady Sportu.
4. Przewodniczący obrad może zadecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku obrad tematów.
5. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz stowarzyszeń społeczno-zawodowych.
6. W posiedzeniach Rady Sportu może brać udział Burmistrz Woźnik.

§ 7.

1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 8.

1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący obrad, na których uchwała została podjęta.
3. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków.
4. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.
5. Uchwały podjęte przez Radę Sportu przedkładane są Burmistrzowi Woźnik oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Woźnikach za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Sportu.

§ 9.

Oprócz uchwał wymienionych w § 8 Rada Sportu może podejmować inne uchwały i postanowienia, w szczególności o charakterze proceduralnym odnotowane w treści protokołu.

§ 10.

1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół. Protokół sporządza Sekretarz, a podpisuje się pod nim osoba przewodnicząca obradom i Sekretarz.
2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.

§ 11.

1. Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Urząd Miejski w Woźnikach.
2. Obsługa obejmuje:
a) zawiadomienie o posiedzeniu Rady Sportu na 7 dni przed posiedzeniem,
b) przygotowanie materiałów dla wybranych tematów, będących przedmiotem opinii,
c) umożliwienie zapoznania się z materiałami członkom Rady Sportu co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem,
d) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady Sportu,
e) inne czynności stosownie do potrzeb związanych z pracą Rady Sportu.

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2008 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 5785
14 października 2013 15:24 (Daria Nowaczyk) - Aktualizacja danych jednostki.
22 października 2012 13:16 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
22 października 2012 13:11 (Daria Nowaczyk) - Aktualizacja załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::